Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

21:a amerikanska ACC-n

21:a amerikanska ACC-n

21:a amerikanska ACC-n

Vid Framgångskongressen avslöjade L. Ron Hubbard upptäckter om hur en thetans högsta förmåga är att skapa ordning och därmed tillhandahålla ledarskap. Ingen förkroppsligar dessa saker bättre än auditören – och därmed markerade den 21:a amerikanska ACC-n inledningen till en ny fas. Hubbard undervisade i landvinningen munkorgsauditering – en auditeringsmetod som hanterade hindret med oerfarna samauditeringsteam, och i hög grad utökade en enskild professionell auditörs verksamhetsområde. Detta möjliggjorde för vem som helst att ägna sig åt clearing under professionell ledning. Och med konfrontering och utbildningsövningar (TR:ar – Training Routines) som det första viktiga steget, släppte han teknologin om coachning, för att hantera all förvirring. När han därefter i detalj beskrev hur man tillämpar munkorgsauditering vid specifika processer – overtar på utvald person, allmänna overtar, Not-is-Straightwire och ARC-brott-Straightwire, sade han till auditörerna: ”Genom att köra dessa processer på en individ och se till att en individ kör dessa processer, får vi till slut en auditör med omdöme, med intelligens och med en förmåga att nå ut, och med hans tvångsmässiga not-is borta – vilket låter honom skänka lite varande.” Här får man alltså de tekniska och administrativa lösningarna för hur man skall få hela befolkningar i session, vilket satte grundstommen på plats för vad L. Ron Hubbard därnäst tog upp – faktiskt en formel med vilken vi kan uppnå en clearad värld.

Läs vidare 
köp
$150 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 11

Mer om 21:a amerikanska ACC-n

Det finns några miljarder människor på jorden idag och jag vill att ni ska auditera dem upp till en högre nivå. – L. Ron Hubbard

I och med att det nu hörde till regeln att utbildade auditörer åstadkom Clears, hade L. Ron Hubbard fört den tekniska tillämpningen till en höjdpunkt. Nyheterna om hans framsteg spred sig redan som en löpeld, och under de inledande dagarna i januari 1959 genomförde han den berömda Framgångskongressen inför ett fullsatt auditorium på Shoreham Hotel i Washington. I denna kongress offentliggjorde han inte bara engramkörning med Scientologi utan avslöjade också uppseendeväckande upptäckter om individers högre förmåga att skapa ordning och erbjuda verkligt ledarskap.

Faktum är att Hubbard med dessa upptäckter och allt de skulle leda till banade väg för en global expansion som vida skulle överskrida allting tidigare – en expansion i den omfattning som krävdes för att faktiskt cleara en planet. Som förberett hade han planerat in den 21:a amerikanska avancerade kliniska kursen omedelbart efter kongressen, och hans kontor hade översvämmats med ansökningar. Ett mått på den intensiva efterfrågan, förutom att alla sökanden måste uppfylla stränga krav för att kvalificera, var att morgonen den 5 januari 1959 när kursen började, stod gott och väl över hundra av de främsta auditörerna redo, när de fyllde den nu så populära ACC-hallen i hörnet av R och 19th Street NW i Washington.

Schemat var rigoröst och ACC-n kördes stramt med dagliga lektioner som startade prick klockan 07.55 och slutade exakt kl. 20.00. Och det av goda anledningar, för i kraven ingick att alla studerande skulle vara à jour med de senaste tekniska framstegen; det vill säga, de måste till fullo ha gått igenom alla de 40 föreläsningar som Hubbard just hade givit några få veckor tidigare under den 5:e ACC-n i London. Och med dessa data i bagaget var förväntningarna höga och samtliga studerande förberedda när han gick in i byggnaden för att framföra den första i en serie av vad han kallade ”kompletterande” föreläsningar – inte bara en finslipning av procedurerna, utan de underliggande principer och utbildningssteg som krävdes för att effektivt få till stånd global tillämpning av dem.

Vad det inbegrep var ett grundläggande koncentrat och omformulering av framsteg från många års forskning, upptäckter och erfarenhet – från tvåvägskommunikation till vikten av att auditören tar fullt ansvar för preclearn. Helt i linje med Hubbards fokus på att oförtröttligt arbeta för att ta fram en teknologi som gick in på en lägre nivå, både vad gällde falltillstånd och auditörers skicklighet, kom det nya resultat som endast gavs ut vid den här ACC-n; framför allt teknologin för coachning så att man bröt igenom all möjlig förvirring ifråga om utbildningsövningar (TR:ar) och övningar för konfront; vad gällde fall så gällde det att auditera preclears på deras nivå av verklighet. Han instruerade således auditörer i hur man först skulle fastställa och sedan höja preclearns verklighet, samtidigt som man höjde hans orsaksnivå.

Med dessa grunder coachade in i märgen på varenda auditör under ACC-n, var tiden inne att lära dem hur de skulle ta sig an ett mycket större område av inflytande. I det avseendet är den 21:a ACC-n minst sagt historisk. För det var här Hubbard instruerade de studerande på ACC-n hur de skulle etablera och organisera samauditering för att rädda planeten. Snarare än att två utbildade auditörer gick samman, parade man ihop ett obegränsat antal preclears i session vid ett och samma tillfälle. Hur det skulle gå till avslöjade han med teknologin för hur en ensam professionell auditör i själva verket skulle utföra varenda en av dessa sessioner genom samauditeringsteam utbildade på blott och bart de nödvändigaste grunderna. I grunden för den teknologin låg landvinningen munkorgsauditering, som praktiskt taget bröt igenom de barriärer som uppstod på grund av samauditeringsteamens oerfarenhet.

För att sedan ingjuta ett grundläggande krav för samauditörer, tillkännagav LRH följande:

”Och genom att köra dessa processer på en individ, och låta en individ köra dessa processer, får vi till slut en auditör med omdöme, med intelligens, med förmåga att sträcka sig ut och med hans tvångsmässiga not-is borta – vilket låter honom skänka lite varande.”

L. Ron Hubbard gav således dessa auditörer från 21:a ACC-n uppdraget att få jordens miljarder preclears i session, samtidigt som han hela tiden fortsatte att lära ut tillämpningarna av de grundläggande principerna och teknikerna som de genast kunde använda för att lösa olika fallfenomen:

  • Dub-in – hur det kommer sig att det är ett fenomen som får en person att se något annat än vad han tog en bild av;
  • Hopare – en fullständig definition och beskrivning, och hur man plockar isär dem;
  • Axiom 10 – dess tillämpning i auditering för att råda bot på en preclears oförmåga att skapa en effekt;
  • Straightwire – Dynamisk straightwire, Overtar på vald person, Generella overtar, Straightwire för notis samt Straightwire för ARC-brott.

När det gäller resultatet från den här ACC-n så var det inte enbart en parad av strålande Clears från kursen, och inte heller enbart att dessa utbildningsresultat blev själva grunden i TR-utbildning, vilket de är än idag, utan här tillhandahöll Hubbard de tekniska lösningarna och det administrativa know-how som behövs för att sätta hela befolkningen i session. Det grundläggande arbetet var således gjort för vad han sedan avslöjade: en formel för att uppnå slutprodukten, en clearad värld.

Här ingår även två inspelade konferenser från L. Ron Hubbard med material som direkt har att göra med den 21:a ACC-n:

  • En Instruktörskonferens: ”Processer som användes under den 21:a ACC-n”
  • En Auditörskonferens: ”Konferens för anställda auditörer beträffande HCO-bulletin av 16 februari 1959”

Dessa inspelningar har aldrig tidigare varit tillgängliga och presenteras här för första gången.

« ACC Lectures